Cmentarz Parafialny

Cmentarz

Na skraju wsi, między ul. Ks. Andrzeja Echausta a ul. Lipową, znajduje się grzebalny cmentarz parafialny założony w 1956 roku.  Obecnie podzielony jest na siedem kwater. Zarządcą cmentarza jest Parafia w Zębowie. Na terenie cmentarza obowiązuje regulamin.

*Każdy grób powinien mieć wskazanego prawnego opiekuna, który dokonał pochówku i jest dysponentem grobu-miejsca. 

Przypominamy, że po upływie 20 lat od pochówku, aby zachować prawo do miejsca-grobu należy wnieść opłatę prolongującą tzw. pokładne. Brak takiej prolongaty oznacza rezygnację z miejsca-grobu. Osoba rezygnująca z miejsca-grobu na cmentarzu zobowiązana jest do usunięcia na własny koszt wszelkich nagrobków i instalacji umieszczonych na grobie. Można dokonać także rezerwacji wolnego pustego miejsca na cmentarzu zgodnie z regulaminem.

*

****

REGULAMIN CMENTARZA 

*

Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi 
w Zębowie

 

 

§ 1 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza. 

§ 2 

Właścicielem cmentarza jest parafia. Zarządcą cmentarza w imieniu parafii jest ks. proboszcz. 

§ 3 

Kopaniem grobów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymaniem ogólnego stanu czystości zajmuje się osoba wyznaczona przez administrację cmentarza.

§ 4 

Środki na utrzymanie cmentarza (woda, prąd, wywóz śmieci) pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

§ 5 

Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy: 
1. ustalenie miejsca pochówku, 
2. pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku (pokładne) oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem, 
3. wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach. 

§ 6 

1. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu (pokładne) uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym. Jej wysokość została określona w dokumentach synodalnych Archidiecezji Poznańskiej na 20% zasiłku pogrzebowego (Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 – 2008, T. II, N. 1000, § 2). 

2. Wysokość opłaty za rezerwację miejsca na cmentarzu jest równa wysokości pokładnego.

§ 7 

1. Zarządca cmentarza – w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1013, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem tegoż Ministra z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 141, poz. 1370) – prowadzi: księgę osób 
pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną. 
2. W księdze grobów zapisuje się dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować. 
3. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien być powiadomiony Zarządca cmentarza. 

§ 8 

Osoby, które mimo upływu terminu nie dokonały przedłużenia opłat za miejsce na cmentarzu (prolongaty), tracą prawo do miejsca, które przechodzi na własność parafii i może być ponownie wykorzystane do pochówku. 

§ 9 

1. Decyzję likwidacji nagrobka podjętą przez rodzinę należy zgłosić w Biurze Parafialnym. 
2. Osoba upoważniona do dysponowania miejscem podpisuje stosowne oświadczenie o rezygnacji z miejsca. 
3. Likwidacji nagrobka i usunięcia go z cmentarza rodzina podejmuje się na własny koszt. 

§ 10 

1. Termin dalszego istnienia grobu (prolongata) może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez oświadczenie osoby opiekującej sie danym grobem i uiszczeniu stosownej opłaty, co najmniej miesiąc przed upływem 20 lat. 
2. Osoba opiekująca się grobem otrzymuje pisemne potwierdzenie prolongaty, zawierające dane dotyczące określenia lokalizacji grobu oraz dalszego terminu jego istnienia. 

§ 11 

Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego. 

§ 12 

Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić Zarządcę cmentarza o zamiarze postawienia lub zmianie nagrobka i przedstawić jego projekt do zatwierdzenia.

§ 13 

Postawienie / zmiana nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez Zarządcę cmentarza. Pobierana jest opłata administracyjna przeznaczona na utrzymanie cmentarza. Bez pisemniej akceptacji nagrobek lub pomnik może zostać usunięty na koszt dysponenta grobu lub rodziny.

§ 14 

Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą. 

§ 15 

Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochowku. Jeśli dysponent zmarł jego obowiązki przejmuje osoba załatwiająca formalności pogrzebowe zmarłego (zwykle ktoś z bliskiej rodziny).

§ 16 

1. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. 
2. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. 
3. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez Zarządcę cmentarza. 

§ 17 

Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza za korzystanie z narzędzi, sprzętów lub urządzeń należących do parafii. 

§ 18 

Nie zezwala sie, bez zgody Zarządcy cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza. 

§ 19 

Odpady i śmieci należy składować tylko w pojemnikach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza. 

§ 20 

Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza oraz pobierania ziemi.

 § 21

Zarządca cmentarza zastrzega sobie prawo do zdemontowania ławeczek, pozbruku, kostki itp., oraz wycięciu krzewów jeśli będą one przeszkadzać przy pochówku lub blokować przejścia między grobami i przejazd w głównych alejkach.

§ 22 

Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca. 

§ 23 

Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży. 

§ 24 

W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004 – 2008 oraz Kodeksu Cywilnego. 

Podstawa prawna 

1. Art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 1989 r. Nr 29, poz. 154, Dz. U. 
z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321, Nr 86, poz. 504, Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 
425 i Nr 107, poz. 459, Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34; Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, 
Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590, Nr 141, poz. 943, 
z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757, Dz. U. z 2000 r. Nr 120, 
poz. 1268, Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1710, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 106, poz. 673, Nr 224, poz. 1459, Dz. U. 2011 r. Nr 18, poz. 89, Nr 129, poz. 
748, Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, Dz. U. z 2014 r. poz. 498, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 
Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

2. Art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą 
Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318, 
Nr 51, poz. 319, Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 727). 

3. Art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 31styczna 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 11, poz. 62, tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 912). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1013, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1370, Dz. U. z 2015 r. poz. 2257). 

5. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 – 2008, Poznań 2008, T. II, Statuty, s. 208 – 216. 


Zarządca cmentarza 
Zębowo, 1 września 2021 r.

Porządek mszy

Niedziela

8.00

10.00  Linie

11.30

dzień powszedni

18.30

(w Adwencie o 18.00)

***

Kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek, Eucharystia była dla mnie spotkaniem z Chrystusem żywym, prawdziwym, obecnym?

Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Spowiedź Św.

przed Mszą św. (W dni powszednie)

***

O czym pamiętać przygotowując się do spowiedzi?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o modlitwie. Kto się słabo modli, ten ma problem z rachunkiem sumienia. Niektórzy ludzie, którzy są daleko od Kościoła, twierdzić mogą nawet, że są bez grzechu. Dlatego właśnie modlitwa warunkuje dobrą spowiedź, dobry rachunek sumienia. Każda spowiedź sprawia, że jesteśmy jako nowo narodzeni. Nie ma znaczenia, ile razy upadłeś. Sztuką wiary i doświadczenia Boga jest to, aby za każdym razem wstawać. Pan Jezus wyciąga do nas dłoń nieskończoną ilość razy, więc tyle razy mamy Go chwytać.

Kancelaria parafialna

czynna jest pół godziny po wieczornej Mszy św. w dni wskazane w ogłoszeniach. W razie pilnej potrzeby - po wcześniejszym umówieniu przez telefon. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia zainteresowani odbierają tylko osobiście (RODO)

tel. 797 037 450